Ensenyaments d’informàtica

Els ensenyaments d’informàtica tenen com objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual. S’imparteixen en quatre nivells: COMPETIC Inicial, 1, 2 i 3.

Els certificats COMPETIC són equivalents als certificats de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) i per poder-los obtenir, els estudiants del centre han de superar l’avaluació continuada i un projecte final, entre els mesos de maig i juny, establert pel Dpt. d’Ensenyament.

Les equivalències entre el COMPETIC i l’ACTIC són les següents:

 • COMPETIC 1 equival al certificat bàsic de l’ACTIC.
 • COMPETIC 2 equival al certificat mitjà de l’ACTIC.
 • COMPETIC 3 equival al certificat avançat de l’ACTIC, en relació amb les competències que estableix el currículum i que han de ser dues com a mínim.

Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 18 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació.

 

COMPETIC inicial

El nivell inicial d’informàtica (COMPETIC inicial) s’adreça a les persones adultes que volen assolir un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Recull tres de les sis competències del nivell bàsic de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC):

 • Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 • Tractament de la informació escrita.
 • Navegació i comunicació en el món digital.

 

COMPETIC1

Recull les tres competències del nivell bàsic de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC-Bàsic). No recollides a la formació
COMPETIC INICIAL:

 • Tractament de la informació numèrica.
 • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • Cultura, participació i civisme digital.

 

COMPETIC2

Recull les vuit competències del nivell mitjà de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC- Mitjà):

 • Cultura, participació i civisme digital.
 • Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 • Navegació i comunicació en el món digital.
 • Tractament de la informació escrita.
 • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • Tractament de la informació numèrica.
 • Tractament de les dades.
 • Presentació de continguts.

 

COMPETIC3*

Recull les cinc competències del nivell avançat de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC- Avançat):

 • Tractament de la informació escrita.
 • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • Tractament de la informació numèrica.
 • Tractament de les dades.
 • Presentació de continguts.

El CFA Palau de Mar ofereix quatre grups de COMPETIC inicial, tres grups de COMPETIC 1, dos grups de COMPETIC 2 i tres grups de COMPETIC 3, en horari de matí i tarda.

Pels que fa al COMPETIC 3, al CFA Palau de Mar s’imparteixen les cinc competències que estableix el Currículum agrupades en grups diferents:

 • Grup matí i tarda B: C8 Presentació de continguts, C5 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment i C4 Tractament de la informació escrita. (En horari de matí i vespre)
 • Grup tarda A: C6 Tractament de la informació numèrica, C7 Tractament de les dades i C8 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (mitjançant dispositius mòbils) (En horari de vespre)

* Per cursar COMPETIC 3, cal haver superat COMPETIC 2 o estar en possessió de l’ACTIC mitjà.