Missió, visió i valors

Missió

El CFA Palau de Mar és un centre de la xarxa de centres públics que té com a missió dotar de coneixements, destreses, capacitats i habilitats als seus alumnes per tal que actualitzin i completin la seva formació i així poder integrar-se a la Societat del Coneixement i, si és al cas, al món laboral, i poder afrontar i adaptar-se als canvis inherents a la societat on es desenvolupen i ser capaços de desenvolupar, com a persones lliures i autònomes, una vida digna i satisfactòria i exercir una ciutadania crítica i activa impregnada dels valors democràtics de llibertat, tolerància i solidaritat. Per tant la finalitat del centre és la d’oferir una formació de qualitat que doni resposta a les necessitats de l’entorn social i laboral, tot cercant l’excel·lència en els serveis que ofereix.

 

Visió

El CFA Palau de Mar vol ser un centre de referència de la formació de persones adultes, en l’aplicació de l’autoformació integrada,l’experimentació de pedagogies innovadores i l’ús pedagògic de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TAC) i les Tècniques d’Aprenentatge Col·laboratiu (TAC), i tot això amb l’objectiu d’estimular i millorar l’aprenentatge de les persones que confien en el nostre centre per a formar-se. Un centre obert i receptiu amb les demandes canviants de la societat, per a donar-hi una resposta de qualitat, immers en un procés de constant millora i que, en la mesura del que sigui possible i convenient, tendeixi cap a la semipresencialitat per tal d’adaptar-se a les necessitats de les persones que s’adrecen al centre per tal de completar la seva formació.

Un centre que aspira a ser reconegut per la seva organització i gestió, per la seva imatge externa, per la seva implicació i col·laboració amb d’altres entitats e institucions, pel tracte humà que dispensa a les persones que s’hi relacionen, molt especialment pel que fa a l’orientació formativa i personal de la població a qui dona servei.

En definitiva, el CFA Palau de Mar vol ser un centre en una constant cerca de l’excel·lència en tots els àmbits que desenvolupa.

 

Valors

Més enllà de dotar als estudiants de les competències específiques dels ensenyaments als quals es matriculen i de les competències transversals a tots aquests ensenyaments, especialment pel que fa a les competències d’aprendre a aprendre i del tractament de la informació i competència digital, el CFA Palau de Mar basa el seu model didàctic en la transmissió als estudiants d’un conjunt de valors compartits, i socialment i democràtica acceptats, recollits en l’apartat “Ideari del centre” d’aquest document.

 

Ideari del centre

El CFA Palau de Mar es defineix com un centre català, democràtic, laic, obert a la societat, respectuós amb la pluralitat, coeducador, inclusiu, innovador, que ofereix un formació personalitzada i que té entre els seus objectius promoure el desenvolupament competencial dels seus estudiants per tal que puguin exercir la seva ciutadania i, si s’escau, les seves funcions laborals d’acord amb les exigències de la societat en la que es desenvolupen, per a que esdevinguin persones capaces de resoldre els problemes que se’ls plantegen, responsables del seu procés d’aprenentatge, respectuoses amb els altres, amb tot allò que els envolta i implicats en la seva defensa, amb un esperit de superació i de creixement personal i, si s’escau, laboral, amb uns hàbits saludables, amb esperit crític, reflexibles, honrades i participatives en la vida social i política de la societat i actives en la defensa dels valors cívics i democràtics.

Per assolir els objectius que es proposa, el CFA Palau de mar es compromet a establir uns principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docent, d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació dels estudiants en la gestió i vida social del centre, de preservació de l’equitat i de respecte de les idees i les creences dels membres de la comunitat educativa i de la societat en general i tot amb l’objectiu d’esdevenir un referent de qualitat educativa i d’assolir els objectius d’excel·lència i d’equitat que estableix la legislació vigent.

 

Laïcitat

El CFA Palau de mar, ha de fomentar el respecte amb els sentiments, creences, costums i opcions personals, com una institució pública que és, tot respectant el pluralisme de la societat i la llibertat ideològica dels seus ciutadans.

 

Catalanitat

La llengua vehicular del centre és el català i, per tant, la llengua d’aprenentatge dels ensenyaments que imparteix, tret de les llengües estrangeres i la llengua castellana, és el català. És per aquest motiu que tot el personal del centre ha de dominar la nostra llengua i utilitzar-la com a llengua vehicular. La cultura catalana (literatura, costums, festes i tradicions, etc.) ha d’estar present a la vida quotidiana del centre. Tot això, però, no ha d’implicar cap discriminació cap a d’altres llengües ni cultures que, tot al contrari, han de permetre conèixer altres costums i altres realitats.

 

Escola oberta

Com a servei públic, el CFA Palau de Mar ha d’aspirar a integrar-se i participar de la vida cultural i cívica del barri que l’acull i en general de la ciutat de Barcelona, col·laborant, si s’escau, amb els recursos que gestiona.

 

Inclusiva

Cal valorar la diferència com un fet positiu, un fet que ens enriqueix i que ens permet tenir d’altres mirades sobre la realitat que ens envolta i per tant cal construir un entorn formatiu on no hi hagi cap discriminació per raons de naixement, de llengua, d’edat, de raça, sexe, creences religioses, polítiques ni de cap altra índole, o qualsevol altra circumstància personal o social.

 

Pluralitat

Entenem el pluralisme com la manera de poder manifestar les diferents opinions en un clima de respecte i llibertat, sense que en cap cas hi hagi adoctrinament. Cap membre de la comunitat escolar pot ser discriminat per motius de les seves conviccions.

 

Coeducació

Entenem la coeducació com la condició necessària per desenvolupar altres aspectes de la personalitat. La igualtat entre homes i dones és també l’objectiu per aconseguir una relació d’igualtat en drets, oportunitats i obligacions en la nostra societat.

 

Educació personalitzada

Cal oferir una formació que tingui en compte la diversitat, on es tingui present el nivell i el ritme d’aprenentatge dels estudiants, on s’adapti l’ensenyament a les possibilitats d’aprenentatge de cada alumne, tot tenint en compte les seves circumstàncies personals i socials. En definitiva cal partir de la descoberta, valoració i potenciació de les habilitats i coneixements de cada estudiant.

 

Centre innovador

Cal estar atent a les noves corrents pedagògiques i a les noves maneres d’aplicar d’altres més conegudes, que ofereixen les TIC. Cal integrar noves eines i nous dispositius que millorin la tasca pedagògica del centre i tot això afavorint la formació permanent dels professionals del centre.

 

Educació en valors i democràcia

El centre ha de fomentar en els estudiants un conjunt de valors propis de la societat democràtica, entre els quals cal destacar:

• L’esperit crític i creatiu

• La responsabilitat i la participació

• La coherència i l’esforç personal

 

Documents de gestió del CFA Palau de Mar

Feu clic damunt la imatge per descarregar els documents

 

Projecte educatiu de Centre

 

Projecte lingüístic

 

Projecte de Convivència del CFA Palau de Mar

 

Normes d’organització i funcionament del CFA Palau de Mar