Procès d’elaboració del Pla d’Estratègia Digital del Centre (EDC)

Diàgnosi

Per tal d’elaborar la diagnosi de la situació actual del nostre centre, el curs 2021-22 varem fer la Selfie a la comunitat educativa de l’escola ( alumnes, docents i equip directiu). La SELFIE és una eina digital en línia mitjançant la qual els centres educatius poden obtenir una instantània de la seva competència digital en tres dimensions: organitzativa, pedagògica i tecnològica.

Un altre element clau en l’avaluació de la situació va ser, l’elaboració d’un informe de coordinació digital que tracta elements clau com: Situació de l’equipament, connectivitat, usos per part de l’alumnat i els docents, les xarxes socials i la pàgina web.

Finalment també s’ha aprofitat per realitzar una actualització de tot l’inventari d’equipaments digitals del centre.

Conclusions de la diagnosi

A rel de la diagnosi de la maduresa digital realitzada al nostre centre educatiu es constata que el nostre centre s’ha convertit en el que podríem anomenar un centre transformat en termes de tecnologia educativa. Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) s’apliquen de manera efectiva en tots els àmbits de la nostra institució, i molt especialment el pedagògic.

Un dels aspectes més destacats d’aquesta diagnosi és el nivell de competència digital del nostre professorat. El cos docent ha demostrat un alt grau de domini en l’ús i integració de les TIC en la seva pràctica pedagògica. Aquesta competència digital permet als docents enriquir les seves metodologies d’ensenyament i dissenyar activitats més atractives i interactives per als alumnes.

Pel que fa a l’alumnat, en general, s’ha observat que posseeix un nivell suficient de competència digital per realitzar les activitats proposades a través de l’entorn virtual d’aprenentatge. Els estudiants mostren una bona capacitat per utilitzar les TIC com a eina per accedir a la informació, comunicar-se, col·laborar i presentar els seus treballs. Aquesta competència digital adquirida pel nostre alumnat els prepara per afrontar els reptes de la societat digital en què vivim.

Cal destacar que el nostre centre no només utilitza les TIC com a recurs, sinó que també promou la seva integració transversal en tots els àmbits de l’educació. S’impulsen projectes i activitats que fomenten l’ús creatiu de la tecnologia, la capacitat crítica i reflexiva davant de la informació digital, així com la ciberseguretat i l’ètica en línia. Aquest enfocament integral permet als nostres estudiants desenvolupar un pensament crític i adaptar-se a un món digital en constant evolució.

En resum, la diagnosi de la maduresa digital del nostre centre educatiu posa de manifest que hem assolit una transformació significativa en l’ús de les TIC. Tant el professorat com l’alumnat mostren un nivell elevat de competència digital, el que ens permet oferir una educació innovadora i adaptada als reptes del segle XXI.

Objectius

A partir de l’anàlisi del perfil digital del centre segons les dades recollides al procés de diagnosi, ens hem proposat els següents objectius específics, mesurables, realistes i temporals:

  1. Actualitzar les NOFC del centre en l’aspecte digital
  2. Millorar l’accés de l’alumnat amb necessitats específiques als equipaments del centre 
  3. Ampliar l’ús de Telegram com a mitjà de comunicació de l’escola
  4. Millorar l’espai de treball de les persones que venen a fer pràctiques
  5. Fomentar l’ús del Moodle per a dissenyar activitats d’aula
  6. Diagnosi de l’entorn del nou centre