Ensenyaments d’informàtica

Els ensenyaments d’informàtica tenen com objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual. S’imparteixen en quatre nivells: COMPETIC Inicial, 1, 2 i 3.

 

Els certificats COMPETIC són equivalents als certificats de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) i per poder-los obtenir, els estudiants del centre han de superar l’avaluació continuada i un projecte final, entre els mesos de maig i juny, establert pel Dpt. d’Ensenyament.

Les equivalències entre el COMPETIC i l’ACTIC són les següents:

 • COMPETIC 1 equival al certificat bàsic de l’ACTIC.
 • COMPETIC 2 equival al certificat mitjà de l’ACTIC.
 • COMPETIC 3 equival al certificat avançat de l’ACTIC, en relació amb les competències que estableix el currículum i que han de ser dues com a mínim.

Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 18 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació.

COMPETIC inicial

El nivell inicial d’informàtica (COMPETIC inicial) s’adreça a les persones adultes que volen assolir un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Recull tres de les sis competències del nivell bàsic de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC):

 • Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 • Tractament de la informació escrita.
 • Navegació i comunicació en el món digital.

 

COMPETIC1

Recull les tres competències del nivell bàsic de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC-Bàsic). No recollides a la formació
COMPETIC INICIAL:

 • Tractament de la informació numèrica.
 • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • Cultura, participació i civisme digital.

 

COMPETIC2

Recull les vuit competències del nivell mitjà de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC- Mitjà):

 • Cultura, participació i civisme digital.
 • Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 • Navegació i comunicació en el món digital.
 • Tractament de la informació escrita.
 • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • Tractament de la informació numèrica.
 • Tractament de les dades.
 • Presentació de continguts.

El curs de COMPETIC 2 s’ofereix en dues modalitat, semipresencialitat optativa i formació a distància amb suport presencial.

 • Semipresencialitat optativa. S’ofereixen dos grups, en horari de matí i vespre. En aquesta modalitat l’assistència a les classes presencials és obligatòria (2 hores setmanals), i l’estudiant pot triar si les tasques d’autoformació (2 hores setmanals) les realitza en el centre o fora d’ell. Aquesta modalitat s’ajusta a aquells estudiants que tenen una major disponibilitat horària i requereixen d’una major atenció per part del professorar per avançar en el seu procés d’aprenentatge.
 • Formació a distància amb suport presencial. S’ofereix un grup. En aquesta modalitat, els estudiants poden realitzar les tasques d’aprenentatge fora del centre, si bé disposen d’un mínim de dues hores setmanals en les quals tenen l’aula d’informàtica a la seva disposició, en presència del professor del curs. Aquesta modalitat està indicada per aquells estudiants amb poc temps i/o amb un ritme d’aprenentatge força autònom.

COMPETIC3*

Recull les cinc competències del nivell avançat de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC- Avançat):

 • Tractament de la informació escrita.
 • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • Tractament de la informació numèrica.
 • Tractament de les dades.
 • Presentació de continguts.

Del nivell de COMPETIC 3 s’ofereix en tres grups, en dues modalitats diferents: semipresencialitat optativa i formació a distància amb suport presencial.

 • Semipresencialitat optativa. S’ofereixen dos grups de tarda. En aquesta modalitat l’assistència a les classes presencials és obligatòria (1,5 hores setmanals), i l’estudiant pot triar si les tasques d’autoformació (1,5 hores setmanals) les realitza en el centre o fora d’ell. Aquesta modalitat s’ajusta a aquells estudiants que tenen una major disponibilitat horària i requereixen d’una major atenció per part del professorar per avançar en el seu procés d’aprenentatge. En aquesta modalitat el CFA Palau de Mar ofereix les cinc competències que estableis el currículum, agrupades de la manera següent:
  • Grup tarda C: C6 Tractament de la informació numèrica, C7 Tractament de les dades i C5 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (mitjançant dispositius mòbils)
  • Grup tarda B: C8 Presentació de continguts, C5 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment i C4 Tractament de la informació escrita. (En horari de matí i vespre)

 

 • Formació a distància amb suport presencial. S’ofereix un grup. En aquesta modalitat, els estudiants poden realitzar les tasques d’aprenentatge fora del centre, si bé disposen d’un mínim d’una hora i mitja setmanals en les quals tenen l’aula d’informàtica a la seva disposició, en presència del professor del curs. Aquesta modalitat està indicada per aquells estudiants amb poc temps i/o amb un ritme d’aprenentatge força autònom.

Pel que fa al contingut del curs de COMPETIC 3 cada trimestre s’oferiran totes les competències que componen aquest nivell

– C4. Tractament de la informació escrita
– C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment
– C6. Tractament de la informació numèrica
– C7. Tractament de les dades
– C8. Presentació de continguts

D’aquesta manera, cada estudiant, podrà triar fins a un màxim de tres competències per curs, quina competència cursa cada trimestre.

El CFA Palau de Mar ofereix un grup de COMPETIC inicial, un grup de COMPETIC 1, quatre grups de COMPETIC 2 i quatre grups de COMPETIC 3, en horari de matí i tarda.

Pels que fa al COMPETIC 3, al CFA Palau de Mar s’imparteixen les cinc competències que estableix el Currículum agrupades en grups diferents:

* Per cursar COMPETIC 3, cal haver superat COMPETIC 2 o estar en possessió de l’ACTIC mitjà.