El CFA Palau de Mar és un centre públic del Departament d’Ensenyament gestionat pel Consorci d’Educació de Barcelona. Com a tal, els docents que hi treballen són professorat del cos de mestres o de professors d’ensenyament secundari, ja sigui interins o de carrera.

En el cas de les substitucions i els interinatges és el Consorci d’Educació de Barcelona qui s’encarrega de proveir les places vacants, a través dels nomenaments ordinaris o a través de les convocatòries de difícil cobertura.

Només en determinades places vacants, que han de ser cobertes per funcionaris de carrera o per funcionaris interins,  el sistema de provisió de llocs de treball docent és realitzat a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia).

Per tal de cobrir aquestes vacants el conjunt d’aules i centres de formació de persones adultes de Barcelona han creat el formulari següent, per recollir les dades de tots i totes les funcionàries de carrera que vulguin treballar en un centre de la ciutat.

Accés al formulari

Totes les direccions de les aules i centres de formació d’adults de la ciutat de Barcelona tenen accés a les dades introduïdes en el formulari

 

Requisits del professorat de secundària per treballar als centres de formació de persones adultes

Els requisits d’especialitat del professorat d’ensenyament secundari per poder optar a una plaça en un centre de formació de persones adultes són:

  • Per a l’àmbit de la comunicació, els corresponents a llengua catalana i literatura o llengua castellana i literatura, o anglès o francès;
  • Per a l’àmbit social, els corresponents a geografia i història o filosofia, i
  • Per a l’àmbit cientificotecnològic, els corresponents a matemàtiques, o física i química, o biologia i geologia, o tecnologia.

L’especialitat docent, adquirida per oposicions o per qualsevol dels procediments de reconeixement establerts reglamentàriament (incloent-hi l’habilitació especial), atorga la capacitat i la idoneïtat per impartir la docència en un determinat àmbit curricular en els centres de formació de persones adultes. Això no obstant, que es tinguin garantides la capacitat i la idoneïtat en un determinat àmbit curricular no exclou la possibilitat de tenir també prou competència per impartir altres àrees, matèries o mòduls, i impartir-los quan al centre o aula no hi hagi més professorat disponible de l’especialitat o quan ho requereixi una millor organització dels recursos disponibles.

 

Requisits per impartir COMPETIC

La RESOLUCIÓ ENS/771/2018, de 16 d’abril, per la qual es determinen els requisits que ha de tenir el professorat per impartir els ensenyaments COMPETIC en els centres de formació de persones adultes del Departament d’Ensenyament, estableix que a partir del curs 2021-2022 els ensenyaments de COMPETIC han de ser impartits per professorat del cos de mestres o de professors d’ensenyament secundari que tinguin acreditat:

  • Nivell ACTIC avançat
  • Certificat de COMPETIC 3
  • Grau de mestre o mestra amb les mencions següents: tecnologies de la informació i la comunicació; tecnologia i comunicació; TIC a l’escola; tecnologies digitals per a l’aprenentatge; comunicació i expressió.
  • Mestratge o postgrau relacionat amb l’aplicació de les tecnologies a l’aula.
  • Alguna de les especialitats docents següents: 507 Informàtica, 627 Sistemes i aplicacions informàtiques o 722 Mitjans informàtics.