1. Introducció

L‘estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

Les TIC formen part de l’ADN del centre

El CFA Palau de Mar va ser creat, oficialment, el 20 de març de 2003. La història del CFA Palau de Mar, però, es remunta més enllà en el temps, ja que originàriament era un centre d’autoformació, creat l’any 1990, que albergava la seu del programa Graduï’s. Ara pot! destinat a l’obtenció a distància de l’extint Graduat Escolar.

Des d’un inici el CFA Palau de Mar va incorporar la tecnologia com a mitjà d’aprenentatge, destacant els materials audiovisuals de suport als programes Graduï’s. Ara pot! i Graduï’s. Ara en secundària! i materials educatius en suport de CD-Rom pels cursos d’informàtica i llengües que s’oferien al centre d’autoformació.

Però fou l’any 2003 quan es va produir un fet que ha marcat profundament l’evolució del centre: la implantació d’una plataforma Moodle. Això va convertir el CFA Palau de Mar en un dels primers centres educatius de Catalunya, possiblement el primer, en disposar d’un entorn virtual d’aprenentatge creat amb aquesta plataforma.

L’aula virtual va permetre posteriorment l’evolució del projecte educatiu del centre cap a la classe invertida o flipped classroom en determinats ensenyaments i cap a la semipresencialitat i la formació a distància posteriorment, modalitats d’aprenentatge en les que el centre ha estat pioner.

Pel que fa a la vessant metodològica al llarg dels anys s’han anat experimentant i incorporant diferents propostes, com l’aprenentatge basat en projectes, l’aprenentatge per indagació, l’aprenentatge basat en jocs, l’aprenentatge servei, el visual thinking, etc.

A més, durant aquests darrers anys, el centre ha participat en diferents projectes d’innovació, com ara el Projecte mapaTIC en col·laboració amb el CFA Dolors Paul de Cunit i el CEPA Sierra Norte de Torrelaguna (Madrid); el Projecte Pilot d’Educació Híbrida, organitzat pel Departament d’Educació; i el projecte Discover Digital, en col·laboració amb l’associació ACEFIR, un projecte de capacitació digital del professorat de persones adultes.

Tot això ha permès al centre obtenir diferents reconeixemets com ara el Premi Baldiri Reixac, de la Fundació Lluís Carulla, l’any 2009, i el reconeixement de dos projectes d’innovació pedagògica per part del Departament d’Educació, concretament els projectes “El treball per projectes i la Flipped classroom a la formació de persones adultes”, l’any 2019, i “Educació hibrida, semipresencial i formació a distància en la formació de persones adultes”, l’any 2023.

També cal destacar que diferents mitjans de comunicació s’han interessat pel projecte educatiu de centre, com ara Televisió espanyola (TVE), Radio Nacional d’Espanya (RNE), diaris com La voz de Galicia i diferents revistes i publicacions educatives. Igualment el centre ha estat convidat a explicar la seva experiències en diferents índrets com ara Tarragona, Girona, Galícia, Cantàbria, València Múrcia, Madrid i les Illes Canàries.

L’experiència en la formació a distància, duta a terme anys enrere fins al curs 2005-2006; la generalització de l’ús de l’aula virtual i l’experimentació en la creació de materials didàctics basats en l’ús del vídeo, iniciada uns anys enrere per tal d’implementar la classe invertida o flipped classroom en determinats ensenyaments; situava al CFA Palau de Mar en una situació immillorable per recuperar els ensenyaments en la modalitat de semipresencialitat i de formació a distància.

Així durant el curs 2016-2017 el CFA Palau de Mar va instaurar la semipresencialitat en els ensenyaments del Graduat en Educació Secundària i en els nivells més alts dels ensenyaments d’informàtica concretament en el COMPETIC 2 i el COMPETIC 3.

Amb aquesta mesura es pretenia, d’una banda, flexibilitzar aquests ensenyaments per tal de donar servei  a persones amb dificultats per conciliar la seva vida laboral i familiar amb els horaris del centre o amb dificultats per accedir al centre i, de l’altra banda, redistribuir els recursos per tal de fomentar una atenció personalitzada als estudiants que més ho necessiten.

Un curs més tard, el 2017-2018, el centre va instaurar una modalitat de formació a distància amb suport presencial i telemàtica que es va aplicar als cursos de COMPETIC 2 i COMPETIC 3. A més a més, això va permetre oferir simultàniament tots els continguts del currículum d’aquests ensenyaments de manera que cada estudiant podia establir el seu itinerari formatiu.

2. Evidències de la cultura digital del centre

De fet, en la visió del centre recollida en el Projecte educatiu del centre (PEC) s’estableix que:

El CFA Palau de Mar vol ser un centre de referència de la formació de persones adultes, en l’aplicació de l’autoformació integrada,l’experimentació de pedagogies innovadores i l’ús pedagògic de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) i les Tècniques d’Aprenentatge Col·laboratiu (TAC), i tot això amb l’objectiu d’estimular i millorar l’aprenentatge de les persones que confien en el nostre centre per a formar-se.

Al llarg dels anys, per tal de donar form a aquesta visió, s’han anat posant en marxa un seguit d’actuacions en relació a la implantació de les TIC en els diferents procesos que es duen a terme en el CFA Palau de Mar. A continuació es detallen algunes d’aquestes actuacions respecta a tres eixos: Alumnat, Administració i gestió interna i Comunicació

2.1. Alumnat

Aula Virtual

El CFA Palau de Mar és un centre amb una llarga tradició en l’ús didàctic de les tecnologies digitals que, actualment, basa el seu projecte educatiu en el que s’anomena educació híbrida o b-learning.

En aquest model d’aprenentatge es combinen dos modalitats de treball, un de més tradicional, basat en el cara a cara entre el professor o professora i l’alumnat i un altre, basat en les tecnologies digitals, amb activitats d’aprenentatge en línia, que es poden realitzar dins o fora del centre.

És per això que el centre disposa d’un entorn virtual d’aprenentatge, que anomenem Aula virtual i que està basat en el programa de codi lliure Moodle.

L’Aula virtual del nostre centre està administrada pel Departament d’Ensenyament i s’hi pot accedir des de qualsevol dispositiu connectat a Internet (Ordinadors, telèfons intel·ligents -Smartphones-, tauletes electròniques, etc.) en qualsevol moment i
des de qualsevol lloc.

En aquest entorn virtual l’alumnat hi troba, a més dels continguts que està estudiant amb els recursos i activitats que li proposa el professorat, espais de comunicació amb el seu tutor o tutora.

Tot i que des del CFA Palau de Mar us recomanem que accediu a l’Aula virtual a través de l’enllaç disponible a la pàgina web del centre, en cas que aquesta no estigui disponible hi podeu accedir mitjançant l’enllaç:

https://educaciodigital.cat/cfapalaudemar/moodle/login/index.php

L’Accés a l’Aula virtual es realitza mitjançant les credencials de Google Workspace que els estudiants heu rebut abans d’iniciar el curs.

Podeu trobar tot un seguit de vídeotutorials sobre el funcionament de l’Aula virtual a l’espai Recursos de la pàgina web del centre, a la qual podeu accedir a través de l’enllaç: https://cfapalaudemar.cat/recursos/

Compte de Google Workspace

El CFA Palau de Mar disposa d’un servei de Google Workspace personalitzat, a través del qual es poden accedir a diferents eines i productes de Google: Gmail, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sites, etc.

D’aquesta manera tots i totes les estudiants del CFA Palau de Mar, abans d’iniciar el curs, rebran al correu electrònic personal indicat en el moment de la matrícula les credencials d’un compte de correu del tipus usuari@cfapalaudemar.cat mitjançant el qual podran accedir tant a la bústia de correu, similar a la de Gmail, com a la resta d’aplicacions indicades anteriorment.

A més a més, aquest compte de correu @cfapalaudemar.cat permetrà l’accés a l’Aula virtual del centre. És per això que totes les notificacions que es generin a través de l’Aula virtual del centre s’adreçaran al correu @cfapalaudemar.cat. En el cas que algún alumne o alumna vulgui centralitzar els missatges en un sol correu pot redirigir el correu @cfapalaudemar.cat al seu correu personal. En l’apartat Recursos de la pàgina web del centre trobareu un videotutorial que explica com fer-ho.

Préstec de dispositius

El CFA Palau de Mar disposa d’un préstec de dispositius mòbils (ordinadors portàtils i iPads) per ser utilitzats exclusivament a l’Aula d’autoformació durant les hores en què roman oberta. Podeu consultar el funcionament d’aquest servei al vostre
tutor o tutora o als assessors i assessores de l’Aula d’autoformació.

L’ús del correu @cfapalaudemar.cat haurà de ser prioritari en l’ús de les aplicacions Google a l’hora de realitzar les activitats d’aprenentatge proposades pel professorat del centre.

D’altra banda, el correu @cfapalaudemar.cat és temporal i l’alumnat només hi podrà accedir mentre estigui estudiant al centre, perdent l’accés a ell un temps després de deixar de ser alumne del centre. És per això que es recomana no utilitzar aquest compte per temes aliens a les tasques del centre.

Per qualsevol dubte sobre aquest tema, podeu consultar-ho amb el vostre tutor o tutora o adreçar-vos a un dels assessors o assessores de l’Aula d’auformació.

Palau solidari

Palau solidari és un projecte del CFA Palau de Mar per tal de dotar de dispositius digitals a l’alumnat que ho requereixi perquè pugui seguir amb garanties el seu procés d’aprenentatge.

El projecte Palau solidari va néixer durant el període d’afectació de la COVID-19 en la que les mesures de prevenció de la malaltia impedien l’ús de l’Aula d’autoformació per part de l’alumnat de diferents grups de convivència (grups bombolles). Això dificultava que l’alumnat sense accés a la tecnologia digital (ordinadors i/o portàtils) poguessin realitzar les tasques d’aprenentatge.

Si bé fins el moment els dispositius prestats han estat cedits pel centre, estem oberts a acceptar ordinadors portàtils en desús per tal de reciclar-los i prestar-los a l’alumnat que els necessiti. Per tant si algú o alguna de vosaltres disposa d’un dispositiu d’aquestes característiques que ja no utilitza i el voleu cedir poseu-vos en contacte amb el vostre tutor o tutora per a fer-li-ho saber.

Accés a la wifi del centre

El CFA Palau de Mar ofereix connexió wifi a tots els estudiants per a què puguin connectar els seus dispositius electrònics a la Xarxa. Concretament disposem de dues xarxes a les quals podeu accedir lliurament, tot i que us aconsellem que utilitzeu la xarxa del Departament d’Educació.

Ús de dispositius mòbils

L’ús de dispositius mòbils a les aules durant les hores lectives de treball amb el grup classe no està permès sempre i quan no estigui supeditada a una acció formativa autoritzada pel professorat.

Durant les hores d’autoformació, ja sigui a l’aula d’informàtica o a l’aula d’autoformació, el telèfon mòbil pot ser utilitzat sempre i quan el seu ús estigui relacionat amb les activitats didàctiques desenvolupades en el marc dels ensenyaments que l’alumnat està cursant en el centre. En aquest sentit no està permès realitzar ni rebre trucades telefòniques a l’interior dels espais de treball del centre.

Enregistrament d’imatges i/o veu

Per tal de respectar la privacitat dels treballadors, treballadores i la resta d’usuaris del centre, de forma general, l’alumnat no pot fer ni fotografies, ni vídeos sense el seu consentiment ni, per tant, fer-ne difusió a les xarxes socials o a Internet.

No obstant això, en el marc de les activitats incloses en la programació d’activitats lectives dels diferents ensenyaments el professorat podrà autoritzar activitats que impliquin la captació d’imatges i/o de veu.

Pel que fa als actes i activitats organitzades pel centre (presentació de la revista escolar, graduació dels estudiants del GES, etc.) els assistents, familiars i alumnat del centre, podran enregistrar imatges i/o veu, tenint en compte que no es poden publicar o difondre aquest tipus de dades personals a internet, xarxes, blogs, etc., tret que hagin obtingut el consentiment de qui apareix a l’enregistrament.

2.2. Administració i gestió interna

2.3. Comunicació amb l’entorn

Canals de comunicació del centre

Més enllà de la informació que els estudiants poden rebre del seu professorat i/o del seu tutor o tutora, el CFA Palau de Mar disposa de dos canals de comunicació adreçats a tota la comunitat educativa del centre i, molt especialment, al seu alumnat: la pàgina web i el canal de Telegram.

Pàgina Web

El CFA Palau de Mar disposa d’una pàgina web que permet accedir als diferents serveis digitals del centre, entre ells a l’Aula virtual, així com a la informació sobre diferents aspectes del seu funcionament i a les activitats que s’hi desenvolupen. Es pot accedir a la pàgina web del centre a través de l’enllaç www.cfapalaudemar.cat.

La pàgina web del centre conté informació adreçada a tota la comunitat educativa del centre.

Telegram

Aquesta via de comunicació, basada en la missatgeria instantània, s’adreça a tota la comunitat educativa però molt especialment a l’alumnat del CFA Palau de Mar. A través del canal del centre informem del dia a dia de l’escola i ens serveix per comunicar totes aquelles novetats que es produeixen, d’una manera ràpida i senzilla, directament al mòbil.

El canal, a més a més, incorpora un servei de bot personalitzat per a cada ensenyament, que permet informar als estudiants de tot allò que afecta al seu grup ja siguin sortides, incidències, activitats, etc.

Així mateix, també incorpora un servei d’agenda i un repositori de documents d’interès per a tota la comunitat del CFA Palau de Mar.

A classe el vostre tutor o tutora us donarà les directrius per accedir al servei de bot personalitzat. Podeu unir-vos al nou canal del centre de dues maneres:

    • Cercant “CFA Palau de Mar” directament des de l’aplicació Telegram, un cop la tingueu instal·lada al vostre dispositiu
      mòbil.
    • Introduïnt enllaç t.me/cfapalaudemar al  navegador del vostre dispositiu mòbil i seguint les instruccions que apareixen en pantalla.

A través d’aquest enllaç podeu accedir a un videotutorial que explica com instal·lar l’aplicació en un telèfon intel·ligent i com començar a seguir el canal del CFA Palau de Mar. En qualsevol cas, si teniu qualsevol dificultat en aquest procés podeu consultar-ho amb el vostre tutor o tutora o adreçar-vos a l’assessor o assessora de l’aula d’autoformació qui us ajudaran en
el procés d’instal·lació del Telegram i de seguiment del canal del CFA Palau de Mar.

Xarxes socials

A part dels canals de comunicació digitals oficials del centre, la pàgina web i el canal de Telegram, el CFA Palau de Mar està present en diverses xarxes socials a través de les qual publiquem informació adreçada a l’alumnat i, en general, a tota la nostra comunitat educativa.

Instagram
En aquesta xarxa social, basada en la publicació d’imatges, periòdicament anem publicant informació sobre diferents activitats que es realitzen al centre. Està adreçada bàsicament a l’alumnat del nostre centre, tot i que també ens serveix per difondre
les activitats de l’escola a la resta d’usuaris de l’aplicació. Podeu accedir al perfil d’Instagram del CFA Palau de Mar a través de l’enllaç:

www.instagram.com/cfapalaudemar/

Twitter
Utilitzem aquesta xarxa per tal de difondre les activitats del centre entre la nostra comunitat educativa i promocionar els ensenyaments que oferim. Podeu accedir al perfil de Twitter del CFA Palau de Mar a través de l’enllaç:

www.twitter.com/cfapalaudemar