1. Introducció

L‘estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

Les TIC formen part de l’ADN del centre

El CFA Palau de Mar va ser creat, oficialment, el 20 de març de 2003. La història del CFA Palau de Mar, però, es remunta més enllà en el temps, ja que originàriament era un centre d’autoformació, creat l’any 1990, que albergava la seu del programa Graduï’s. Ara pot! destinat a l’obtenció a distància de l’extint Graduat Escolar.

Des d’un inici el CFA Palau de Mar va incorporar la tecnologia com a mitjà d’aprenentatge, destacant els materials audiovisuals de suport als programes Graduï’s. Ara pot! i Graduï’s. Ara en secundària! i materials educatius en suport de CD-Rom pels cursos d’informàtica i llengües que s’oferien al centre d’autoformació.

Però fou l’any 2003 quan es va produir un fet que ha marcat profundament l’evolució del centre: la implantació d’una plataforma Moodle. Això va convertir el CFA Palau de Mar en un dels primers centres educatius de Catalunya, possiblement el primer, en disposar d’un entorn virtual d’aprenentatge creat amb aquesta plataforma.

L’aula virtual va permetre posteriorment l’evolució del projecte educatiu del centre cap a la classe invertida o flipped classroom en determinats ensenyaments i cap a la semipresencialitat i la formació a distància posteriorment, modalitats d’aprenentatge en les que el centre ha estat pioner.

Pel que fa a la vessant metodològica al llarg dels anys s’han anat experimentant i incorporant diferents propostes, com l’aprenentatge basat en projectes, l’aprenentatge per indagació, l’aprenentatge basat en jocs, l’aprenentatge servei, el visual thinking, etc.

A més, durant aquests darrers anys, el centre ha participat en diferents projectes d’innovació, com ara el Projecte mapaTIC en col·laboració amb el CFA Dolors Paul de Cunit i el CEPA Sierra Norte de Torrelaguna (Madrid); el Projecte Pilot d’Educació Híbrida, organitzat pel Departament d’Educació; i el projecte Discover Digital, en col·laboració amb l’associació ACEFIR, un projecte de capacitació digital del professorat de persones adultes.

Tot això ha permès al centre obtenir diferents reconeixemets com ara el Premi Baldiri Reixac, de la Fundació Lluís Carulla, l’any 2009, i el reconeixement de dos projectes d’innovació pedagògica per part del Departament d’Educació, concretament els projectes “El treball per projectes i la Flipped classroom a la formació de persones adultes”, l’any 2019, i “Educació hibrida, semipresencial i formació a distància en la formació de persones adultes”, l’any 2023.

També cal destacar que diferents mitjans de comunicació s’han interessat pel projecte educatiu de centre, com ara Televisió espanyola (TVE), Radio Nacional d’Espanya (RNE), diaris com La voz de Galicia i diferents revistes i publicacions educatives. Igualment el centre ha estat convidat a explicar la seva experiències en diferents índrets com ara Tarragona, Girona, Galícia, Cantàbria, València Múrcia, Madrid i les Illes Canàries.

L’experiència en la formació a distància, duta a terme anys enrere fins al curs 2005-2006; la generalització de l’ús de l’aula virtual i l’experimentació en la creació de materials didàctics basats en l’ús del vídeo, iniciada uns anys enrere per tal d’implementar la classe invertida o flipped classroom en determinats ensenyaments; situava al CFA Palau de Mar en una situació immillorable per recuperar els ensenyaments en la modalitat de semipresencialitat i de formació a distància.

Així durant el curs 2016-2017 el CFA Palau de Mar va instaurar la semipresencialitat en els ensenyaments del Graduat en Educació Secundària i en els nivells més alts dels ensenyaments d’informàtica concretament en el COMPETIC 2 i el COMPETIC 3.

Amb aquesta mesura es pretenia, d’una banda, flexibilitzar aquests ensenyaments per tal de donar servei  a persones amb dificultats per conciliar la seva vida laboral i familiar amb els horaris del centre o amb dificultats per accedir al centre i, de l’altra banda, redistribuir els recursos per tal de fomentar una atenció personalitzada als estudiants que més ho necessiten.

Un curs més tard, el 2017-2018, el centre va instaurar una modalitat de formació a distància amb suport presencial i telemàtica que es va aplicar als cursos de COMPETIC 2 i COMPETIC 3. A més a més, això va permetre oferir simultàniament tots els continguts del currículum d’aquests ensenyaments de manera que cada estudiant podia establir el seu itinerari formatiu.

2. Evidències de la cultura digital del centre

De fet, en la visió del centre recollida en el Projecte educatiu del centre (PEC) s’estableix que:

El CFA Palau de Mar vol ser un centre de referència de la formació de persones adultes, en l’aplicació de l’autoformació integrada,l’experimentació de pedagogies innovadores i l’ús pedagògic de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) i les Tècniques d’Aprenentatge Col·laboratiu (TAC), i tot això amb l’objectiu d’estimular i millorar l’aprenentatge de les persones que confien en el nostre centre per a formar-se.

Al llarg dels anys, per tal de donar form a aquesta visió, s’han anat posant en marxa un seguit d’actuacions en relació a la implantació de les TIC en els diferents procesos que es duen a terme en el CFA Palau de Mar. A continuació es detallen algunes d’aquestes actuacions respecta a tres eixos: Alumnat, Administració i gestió interna i Comunicació

2.1. Alumnat

Com hem vist en l’apartat anterior, l’ús didàtic de les tecnologies disponibles en cada etapa pels que ha transcorregut l’activitat del centre, ha estat una constant des de la seva creació. No és d’estranyar, donc, que actualment els estudiants disposin d’una sèrie d’eines TIC a la seva disposició a través de les quals es desenvolupa una part significativa, en major no menor mesura atenent a la modalitat del seus ensenyaments, del seu procès d’aprenentatge.

Aula Virtual

El CFA Palau de Mar és un centre amb una llarga tradició en l’ús didàctic de les tecnologies digitals que, actualment, basa el seu projecte educatiu en el que s’anomena educació híbrida o b-learning.

En aquest model d’aprenentatge es combinen dos modalitats de treball, un de més tradicional, basat en el cara a cara entre el professor o professora i l’alumnat i un altre, basat en les tecnologies digitals, amb activitats d’aprenentatge en línia, que es poden realitzar dins o fora del centre.

És per això que el centre disposa d’un entorn virtual d’aprenentatge, que anomenem Aula virtual i que està basat en el programa de codi lliure Moodle.

L’Aula virtual del nostre centre està administrada pel Departament d’Ensenyament i s’hi pot accedir des de qualsevol dispositiu connectat a Internet (Ordinadors, telèfons intel·ligents -Smartphones-, tauletes electròniques, etc.) en qualsevol moment i
des de qualsevol lloc.

En aquest entorn virtual l’alumnat hi troba, a més dels continguts que està estudiant amb els recursos i activitats que li proposa el professorat, espais de comunicació amb el seu tutor o tutora.

Tot i que des del CFA Palau de Mar us recomanem que accediu a l’Aula virtual a través de l’enllaç disponible a la pàgina web del centre, en cas que aquesta no estigui disponible hi podeu accedir mitjançant l’enllaç:

https://educaciodigital.cat/cfapalaudemar/moodle/login/index.php

L’Accés a l’Aula virtual es realitza mitjançant les credencials de Google Workspace que els estudiants heu rebut abans d’iniciar el curs.

Podeu trobar tot un seguit de vídeotutorials sobre el funcionament de l’Aula virtual a l’espai Recursos de la pàgina web del centre, a la qual podeu accedir a través de l’enllaç: https://cfapalaudemar.cat/recursos/

Compte de Google Workspace

El CFA Palau de Mar disposa d’un servei de Google Workspace personalitzat, a través del qual es poden accedir a diferents eines i productes de Google: Gmail, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sites, etc.

D’aquesta manera tots i totes les estudiants del CFA Palau de Mar, abans d’iniciar el curs, rebran al correu electrònic personal indicat en el moment de la matrícula les credencials d’un compte de correu del tipus usuari@cfapalaudemar.cat mitjançant el qual podran accedir tant a la bústia de correu, similar a la de Gmail, com a la resta d’aplicacions indicades anteriorment.

A més a més, aquest compte de correu @cfapalaudemar.cat permetrà l’accés a l’Aula virtual del centre. És per això que totes les notificacions que es generin a través de l’Aula virtual del centre s’adreçaran al correu @cfapalaudemar.cat. En el cas que algún alumne o alumna vulgui centralitzar els missatges en un sol correu pot redirigir el correu @cfapalaudemar.cat al seu correu personal. En l’apartat Recursos de la pàgina web del centre trobareu un videotutorial que explica com fer-ho.

Préstec de dispositius

El CFA Palau de Mar disposa d’un préstec de dispositius mòbils (ordinadors portàtils i iPads) per ser utilitzats exclusivament a l’Aula d’autoformació durant les hores en què roman oberta. Podeu consultar el funcionament d’aquest servei al vostre
tutor o tutora o als assessors i assessores de l’Aula d’autoformació.

L’ús del correu @cfapalaudemar.cat haurà de ser prioritari en l’ús de les aplicacions Google a l’hora de realitzar les activitats d’aprenentatge proposades pel professorat del centre.

D’altra banda, el correu @cfapalaudemar.cat és temporal i l’alumnat només hi podrà accedir mentre estigui estudiant al centre, perdent l’accés a ell un temps després de deixar de ser alumne del centre. És per això que es recomana no utilitzar aquest compte per temes aliens a les tasques del centre.

Per qualsevol dubte sobre aquest tema, podeu consultar-ho amb el vostre tutor o tutora o adreçar-vos a un dels assessors o assessores de l’Aula d’auformació.

Palau solidari

Palau solidari és un projecte del CFA Palau de Mar per tal de dotar de dispositius digitals a l’alumnat que ho requereixi perquè pugui seguir amb garanties el seu procés d’aprenentatge.

El projecte Palau solidari va néixer durant el període d’afectació de la COVID-19 en la que les mesures de prevenció de la malaltia impedien l’ús de l’Aula d’autoformació per part de l’alumnat de diferents grups de convivència (grups bombolles). Això dificultava que l’alumnat sense accés a la tecnologia digital (ordinadors i/o portàtils) poguessin realitzar les tasques d’aprenentatge.

Si bé fins el moment els dispositius prestats han estat cedits pel centre, estem oberts a acceptar ordinadors portàtils en desús per tal de reciclar-los i prestar-los a l’alumnat que els necessiti. Per tant si algú o alguna de vosaltres disposa d’un dispositiu d’aquestes característiques que ja no utilitza i el voleu cedir poseu-vos en contacte amb el vostre tutor o tutora per a fer-li-ho saber.

Accés a la wifi del centre

El CFA Palau de Mar ofereix connexió wifi a tots els estudiants per a què puguin connectar els seus dispositius electrònics a la Xarxa. Concretament disposem de dues xarxes a les quals podeu accedir lliurament, tot i que us aconsellem que utilitzeu la xarxa del Departament d’Educació.

Ús de dispositius mòbils

L’ús de dispositius mòbils a les aules durant les hores lectives de treball amb el grup classe no està permès sempre i quan no estigui supeditada a una acció formativa autoritzada pel professorat.

Durant les hores d’autoformació, ja sigui a l’aula d’informàtica o a l’aula d’autoformació, el telèfon mòbil pot ser utilitzat sempre i quan el seu ús estigui relacionat amb les activitats didàctiques desenvolupades en el marc dels ensenyaments que l’alumnat està cursant en el centre. En aquest sentit no està permès realitzar ni rebre trucades telefòniques a l’interior dels espais de treball del centre.

Enregistrament d’imatges i/o veu

Per tal de respectar la privacitat dels treballadors, treballadores i la resta d’usuaris del centre, de forma general, l’alumnat no pot fer ni fotografies, ni vídeos sense el seu consentiment ni, per tant, fer-ne difusió a les xarxes socials o a Internet.

No obstant això, en el marc de les activitats incloses en la programació d’activitats lectives dels diferents ensenyaments el professorat podrà autoritzar activitats que impliquin la captació d’imatges i/o de veu.

Pel que fa als actes i activitats organitzades pel centre (presentació de la revista escolar, graduació dels estudiants del GES, etc.) els assistents, familiars i alumnat del centre, podran enregistrar imatges i/o veu, tenint en compte que no es poden publicar o difondre aquest tipus de dades personals a internet, xarxes, blogs, etc., tret que hagin obtingut el consentiment de qui apareix a l’enregistrament.

2.2. Administració i gestió interna

La incorporació de les TIC en l’administració i gestió del centre, més enllà de les aplicacions elaboradas pel Departament d’Educació (SGA, Esfera, etc) ha estat una constant en els darrers anys en el CFA Palau de Mar, tot i que des del curs 2021-2022 s’ha intensificat amb la creació de diferents plataformes que agilitzen els procesos de matrícula de l’alumnat propi, matrícula extraordinària i matrícula viva i el procès de preinscripció i matrícula. Això ha estat especialment útil per a l’estudiantat de fora de la ciutat de Barcelona que opta pels ensenyaments a distància.

Procés de preinscripció i procés de matrícula híbrid (presencial i online)

El curs 21-22 el nostre centre va iniciar un procés de digitalització de les etapes de preinscripció i de matrícula per tal tenir de fer la recollida de tota la informació en format digital. D’aquesta manera, actualment tenim totes les dades referents a la matrícula de l’alumnat recollida digitalment però també arxivada en paper de forma que garantim una doble seguretat en la preservació de la informació i hi millorem l’accessibilitat.

Gestió de la llista d’espera de la matrícula viva la llarg del curs

La singularitat dels centre de formació d’adults, i l’esforç que fa nostra escola en adaptar els cursos a les necessitats dels alumnes fa que hi hagi una alta mobilitat en la matrícula de l’alumnat. Així doncs, al llarg d’un mateix curs acadèmic un alumne pot acabar els seus estudis en finalitzar el primer o el segon trimestre deixant vacant la seva plaça. És per aquest motiu que el nostre centre disposa d’un procés de llista d’espera al qual el futur alumnat es pot inscriure digitalment per tal de poder anar gestionant tot aquest flux d’alumnes que volen incorporar-se al centre una vegada el curs ja ha estat iniciat.

Gestió de la informació amb tots els docents

El nostre centre treballa amb un espai virtual d’emmagatzematge on tots els docents i la secretaria comparteix i gestiona tota la informació referent a qüestions pedagògiques i acadèmiques. Aquesta informació està emmagatzemada amb diversos nivells d’accés per tal que cada membre del centre hi pugui tenir accés als documents i protocols d’actuació necessaris per poder desenvolupar la seva feina de forma àgil i transparent.

Taulell virtual de comunicació interna

El nostre centre presta serveis de 9:00 a 21:00 de dilluns a dijous i de 9:00 a 15:00 els divendres. Aquesta amplitud horària fa que tan sols puguem coincidir tots els docents els divendres. Així doncs, calia establir algun mecanisme que ens pogués garantir una comunicació diària amb tot l’equip humà. És per això, que disposem d’un taulell virtual que anomenem pàgines blaves que ens serveix per comunicar-nos virtualment de forma que tothom té accés a totes les coses que passen dia a dia al centre.

A més, també s’han creat espais de comunicació que reuneixen a determinat professorat amb un interès comú. És el cas del Google space en el qual s’ha creat un espai de comunicació en el quan interacciona i comparteix materials tot el professorat que imparteix informàtica al centre.

2.3. Acollida digital

Al nostre centre educatiu estem compromesos amb l’acollida digital tant dels nostres estudiants, com del professorat i el personal d’administració. Volem garantir que tothom pugui aprofitar plenament els avantatges dels espais i serveis digitals que oferim. A continuació, us expliquem com facilitem aquesta transició cap a un entorn digital cohesionat i eficient.

Alumnat

Per a l’alumnat, organitzem una sessió inicial en què expliquem detalladament el funcionament dels nostres espais digitals. Durant aquesta sessió, els estudiants tenen l’oportunitat de familiaritzar-se amb l’aula virtual, participar en fòrums, utilitzar la missatgeria privada i lliurar tasques en línia. Aquesta sessió inicial conclou amb la subscripció de tots els alumnes al canal de telegram de l’escola des d’on rebran una informació actualitzada del dia a dia del centre. A més, hem creat una guia de l’estudiant que conté tota la informació rellevant sobre els espais i serveis digitals disponibles al nostre centre. Aquesta guia serveix com a referència completa perquè els alumnes puguin trobar les respostes a les seves preguntes i aprofitar al màxim els recursos digitals.

Per altra banda, al lloc web del centre, posem a disposició dels estudiants una sèrie de videotutorials que expliquen pas a pas les accions més comunes a realitzar en aquests espais digitals. Aquests tutorials són una eina útil i accessible perquè els estudiants puguin entendre de manera clara com utilitzar les diferents funcionalitats dels nostres entorns virtuals d’aprenentatge. També organitzem tallers de competència digital durant el primer trimestre, amb l’objectiu de proporcionar als alumnes una formació pràctica i dinàmica per millorar les seves habilitats digitals.

Docents

Pel que fa a l’equip docent, també posem a la seva disposició una sèrie de videotutorials específics per a les activitats més habituals en l’entorn virtual d’aprenentatge. A més, oferim un acompanyament personalitzat en l’ús de les diferents eines TIC disponibles. Amb aquest suport, els docents poden explorar i utilitzar de manera efectiva les tecnologies digitals en el seu treball pedagògic, potenciant així l’experiència d’aprenentatge dels nostres estudiants.

Personal d’administració i servei

Per al personal d’administració i servei, hem creat un document virtual viu que conté tota la informació necessària agrupada per temes. Aquest document inclou captures de pantalla de tots els processos que han de realitzar. D’aquesta manera, el personal d’administració pot accedir ràpidament a les instruccions i realitzar les seves tasques de manera eficient i sense complicacions.

En resum, al nostre centre educatiu estem compromesos amb una acollida digital integral.

2.4. Comunicació amb l’entorn

Més enllà de la informació que els estudiants poden rebre del seu professorat i/o del seu tutor o tutora, el CFA Palau de Mar disposa de dos canals de comunicació adreçats a tota la comunitat educativa del centre i, molt especialment, al seu alumnat: la pàgina web i el canal de Telegram.

Pàgina Web

El CFA Palau de Mar disposa d’una pàgina web que permet accedir als diferents serveis digitals del centre, entre ells a l’Aula virtual, així com a la informació sobre diferents aspectes del seu funcionament i a les activitats que s’hi desenvolupen. Es pot accedir a la pàgina web del centre a través de l’enllaç www.cfapalaudemar.cat.

La pàgina web del centre conté informació adreçada a tota la comunitat educativa del centre.

Telegram

Aquesta via de comunicació, basada en la missatgeria instantània, s’adreça a tota la comunitat educativa però molt especialment a l’alumnat del CFA Palau de Mar. A través del canal del centre informem del dia a dia de l’escola i ens serveix per comunicar totes aquelles novetats que es produeixen, d’una manera ràpida i senzilla, directament al mòbil.

El canal, a més a més, incorpora un servei de bot personalitzat per a cada ensenyament, que permet informar als estudiants de tot allò que afecta al seu grup ja siguin sortides, incidències, activitats, etc.

Així mateix, també incorpora un servei d’agenda i un repositori de documents d’interès per a tota la comunitat del CFA Palau de Mar.

A classe el vostre tutor o tutora us donarà les directrius per accedir al servei de bot personalitzat. Podeu unir-vos al nou canal del centre de dues maneres:

    • Cercant “CFA Palau de Mar” directament des de l’aplicació Telegram, un cop la tingueu instal·lada al vostre dispositiu
      mòbil.
    • Introduïnt enllaç t.me/cfapalaudemar al  navegador del vostre dispositiu mòbil i seguint les instruccions que apareixen en pantalla.

A través d’aquest enllaç podeu accedir a un videotutorial que explica com instal·lar l’aplicació en un telèfon intel·ligent i com començar a seguir el canal del CFA Palau de Mar. En qualsevol cas, si teniu qualsevol dificultat en aquest procés podeu consultar-ho amb el vostre tutor o tutora o adreçar-vos a l’assessor o assessora de l’aula d’autoformació qui us ajudaran en
el procés d’instal·lació del Telegram i de seguiment del canal del CFA Palau de Mar.

Xarxes socials

A part dels canals de comunicació digitals oficials del centre, la pàgina web i el canal de Telegram, el CFA Palau de Mar està present en diverses xarxes socials a través de les qual publiquem informació adreçada a l’alumnat i, en general, a tota la nostra comunitat educativa.

Instagram
En aquesta xarxa social, basada en la publicació d’imatges, periòdicament anem publicant informació sobre diferents activitats que es realitzen al centre. Està adreçada bàsicament a l’alumnat del nostre centre, tot i que també ens serveix per difondre
les activitats de l’escola a la resta d’usuaris de l’aplicació. Podeu accedir al perfil d’Instagram del CFA Palau de Mar a través de l’enllaç:

www.instagram.com/cfapalaudemar/

Twitter
Utilitzem aquesta xarxa per tal de difondre les activitats del centre entre la nostra comunitat educativa i promocionar els ensenyaments que oferim. Podeu accedir al perfil de Twitter del CFA Palau de Mar a través de l’enllaç:

www.twitter.com/cfapalaudemar