L’educació d’adults comprèn les activitats d’aprenentatge que, en el marc d’aprendre al llarg de tota la vida, permet que les persones adultes desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.

Ensenyaments que s'ofereixen als centres de formació de persones adults, acreditacions i possibles continuïtat

Ensenyaments que s’ofereixen als centres de formació de persones adults, acreditacions i possibles continuïtat

 

L’oferta educativa dels centres de formació d’adults té com a finalitat respondre a les necessitats i demandes formatives de l’entorn.

Accés a la informació de l’educació d’adults del portal Estudiar a Catalunya

 

L’oferta educativa del CFA Palau de Mar és la següent:

  • ensenyaments de llengües (catalana, castellana, francesa i anglesa);
  • informàtica;
  • educació secundària per a les persones adultes;
Estudiants del CFA Palau de Mar

Estudiants del CFA Palau de Mar

 

L’autoformació integrada

La formació de persones adultes s’adreça a un públic molt divers. Persones de diferents edats que tenen interessos i disponibilitat de temps diferents, així com uns coneixements previs que depenen de la seva formació anterior, de la seva experiència professional i del seu bagatge personal. Cal, per tant, que tots els adults que vulguin millorar les seves competències bàsiques puguin accedir-hi en el moment i forma més adequat a les seves necessitats.

Aquesta metodologia afavoreix una formació personalitzada que s’adapta al ritme i sistema d’aprenentatge que cada alumne necessita. La finalitat no és que aprengui sol sinó fomentar la seva autoregulació per tal que sigui capaç de prendre decisions sobre el què, el com i el quan aprendre.

Aquesta autonomia l’ajudarà a afrontar el repte de l’aprenentatge al llarg de la vida.

L’autoformació integrada permet:

  • Un ensenyament flexible adaptable als horaris, necessitats i interessos de cada persona
  • Treballar de manera individual o grupal en funció de les necessitats i activitats a desenvolupar
  • Que l’alumne esdevingui protagonista del seu aprenentatge tenint coneixement des del principi dels objectius, competències, activitats, criteris i indicadors d’avaluació
  •  Al’alumne seguir el seu ritme, tot desenvolupant l’itinerari personal, elaborat conjuntament amb el tutor en el seu inici, i amb seguiment i acompanyament durant tot el procés

Al CFA Palau de Mar tots els alumnes del centre aprenen mitjançant l’autoformació integrada, que en alguns ensenyaments, com el GES i COMPETIC 2 I COMPETIC 3 es pot cursar en la modalitat de semipresencialitat optativa.

L’autoformació integrada és l’eix vertebrador del Centre i els seus objectius, com hem vist, són fomentar l’autonomia i l’aprenentatge de l’estudiant tot oferint-li espais, materials, recursos i tutorització per aprendre.

Els alumnes es reuneixen a l’aula amb el professor per fer la part més teòrica de les assignatures i per aclarir conceptes. Després complementen la part d’activitats i recerca a l’espai d’autoformació, assessorats pel seu professor. L’espai d’autoformació està especialment dedicat i dotat amb recursos per aquest tipus d’aprenentatge. En els ensenyaments en que s’ofereix la semipresencialitat optativa, els estudiants poden optar per a realitza l’autoformació presencialment en el centre o bé fora d’ell.

 

Accés

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les persones que tenen més de 16 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

Per cursar aquests estudis cal formalitzar la preinscripció d’acord amb els criteris fixats pel Departament d’Ensenyament.

Aquests estudis són gratuïts en els centres dependents del Departament d’Ensenyament.