Descripció

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsica per a comunicar-se en llengua catalana i s’imparteixen en tres nivells:

    • Llengua catalana nivell 1
    • Llengua catalana nivell 2
    • Llengua catalana nivell 3

que corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

El CFA Palau de Mar ofereix un grup de català nivell 1 (matí), un grup de català nivell 2 (matí) i un grup de català nivell 3 (matí).

Podeu consultar els horaris en aquest enllaç.

Continguts

En els tres nivells es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana.

Accés

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació. Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les persones més grans de 16 anys o que els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

Per tal de situar l’alumnat en el nivell que li correspon d’acord amb les seves competències, en el moment de la preinscripció o matrícula al centre de formació d’adults li farà una prova de nivell.

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la preinscripció i la matrícula d’acord amb el període i criteris fixats pel Departament d’Educació. Podeu consultar els diferents períodes de matrícula en aquest enllaç.

Continuïtat

Sortides acadèmiques

Podeu trobar més informació sobre l’aprenentatge de la llengua catalana a Aprendre català.

Normativa

Resolució de 10 de maig de 2013, per la quals’estableixen els currículums dels ensenyaments corresponents a llengua catalana i castellana, llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, i a les  llengües estrangeres, d’aplicació als centres de formació d’adults que depenen del Departament d’Ensenyament.