Llengua catalana

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima en llengua catalana i s’imparteixen en tres nivells:

  • Llengua catalana nivell 1 (A1)*
  • Llengua catalana nivell 2 (A2)*
  • Llengua catalana nivell 3 (B1)*

*Segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües

El CFA Palau de Mar ofereix un grup de català nivell 1 (matí), dos grups de català nivell 2 (matí i tarda) i un grup de català nivell 3 (tarda).

En els tres nivells es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana.

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les persones més grans de 16 anys o que els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.