Descripció

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsica per a comunicar-se en llengua anglesa i s’imparteixen en tres nivells:

    • Llengua anglesa nivell 1
    • Llengua anglesa nivell 2
    • Llengua angles nivell 3

que corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

El CFA Palau de Mar ofereix un grup d’anglès nivell 1 (tarda), dos grups d’anglès nivell 2 (matí i tarda) i un tres grups d’anglès nivell 3 (matí i tarda).

Podeu consultar els horaris en aquest enllaç.

Continguts

En els tres nivells es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana.

Els alumnes de nivell 3 de llengua estrangera han de superar una prova de nivell bàsic (A2 del MECR) abans de finalitzar el curs per mostrar el grau d’assoliment de la competència lingüística.

Accés

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació. Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les persones més grans de 16 anys o que els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

Per tal de situar l’alumnat en el nivell que li correspon d’acord amb les seves competències, si no té una acreditació prèvia en el moment de la preinscripció, el centre de formació d’adults li farà una prova de nivell.

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la preinscripció i la matrícula d’acord amb el període i criteris fixats pel Departament d’Educació. Podeu consultar els diferents períodes de matrícula en aquest enllaç.

Continuïtat

Sortides acadèmiques

Un cop finalitzats aquests estudis, i havent superat l’avaluació, l’estudiant pot continuar la formació en una escola oficial d’idiomes, accedint al nivell de 3r sense haver de superar una prova de nivell.

Normativa

Resolució ENS/1403/2018, de 21 de juny, per la qual s’estableix el currículum de llengües estrangeres als centres de formació d’adults del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 7652, de 28.6.2018)