Llengua anglesa

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsic per a comunicar-se en llengua anglesa i s’imparteixen en tres nivells:

  • Llengua anglesa nivell 1 (A1)*
  • Llengua anglesa nivell 2 (A2.1)*
  • Llengua anglesa nivell 3 (A2.2)*

*Segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües

En els tres nivells es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana i comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural.

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

El CFA Palau de Mar ofereix aquests ensenyaments en horari de matí i tarda.