Educació secundària obligatòria per a adults (GESO)

Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO). En el CFA Palau de Mar s’ofereixen en la modalitat de semipresencialitat optativa.

Els ensenyaments per a l’obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria per a les persones adultes consisteixen en 34 mòduls amb una càrrega lectiva de 35 hores per mòdul. La durada d’aquests estudis és de 1.190 hores. Els mòduls que estan relacionats amb l’àmbit de la comunicació, el cientificotecnològic i el social es distribueixen en dos nivells:

  • GES 1
  • GES 2

El CFA Palau de Mar ofereix un grup de GES 1 i un grup de GES 2, tots dos en horari de tarda-vespre. Aquests ensenyaments s’ofereixen en la modalitat de semipresencialitat optativa.

 

 

Accés

Amb caràcter general, per accedir a l’educació d’adults cal tenir 18 anys, o bé complir-los durant l’any natural en què s’inicia la formació.

També hi poden accedir les persones més grans de 16 anys o que els compleixin durant l’any natural en què inicien la formació si es troben en alguna de les situacions següents:

  • Tenen un contracte laboral que els impedeixi assistir als centres educatius en règim ordinari.
  • Es troben en procés d’obtenció d’un permís de treball.
  • Són esportistes d’alt rendiment.
  • Han cursat els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial.
  • Estan cursant els programes postobligatoris de formació i inserció i volen cursar, en paral·lel, els ensenyaments d’educació secundària obligatòria per a adults.
  • Participen en el programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”.