Descripció

Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GES).

El CFA Palau de Mar ofereix un grup de GES 1 (tarda) i un grup de GES 2 (tarda), en la modalitat semipresencial.

Continguts

Els ensenyaments per a l’obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria per a les persones adultes consisteixen en 34 mòduls amb una càrrega lectiva de 35 hores per mòdul. La durada d’aquests estudis és de 1.190 hores. Els mòduls estan organitzats en tres àmbits (àmbit de la comunicació, àmbit cientificotecnològic i àmbit social) i es distribueixen en dos nivells:

Mòduls del nivell I:

1. Àmbit de la comunicació:

   • Literatura
   • Llengua catalana I
   • Llengua castellana I
   • Llengua estrangera I
   • Llengua catalana II
   • Llengua castellana II

2. Àmbit cientificotecnològic:

   • Matemàtiques
   • Matemàtiques II
   • Física i química I
   • Ciències naturals
   • Educació per a la salut

3. Àmbit social:

   • Ciències socials I i educació per a la ciutadania
   • Geografia I
   • Història I

Total mòduls del 1r nivell a cursar: 14 comuns i 3 opcionals

Mòduls del nivell II:

1. Àmbit de la comunicació:

   • Llengua catalana III
   • Llengua castellana III
   • Llengua estrangera II
   • Llengua estrangera III
   • Literatura catalana
   • Literatura castellana

2. Àmbit cientificotecnològic:

   • Matemàtiques III
   • Matemàtiques IV
   • Física i química II
   • Biologia i geologia
   • Tecnologia

3. Àmbit social:

   • Ciències socials II i moviments migratoris
   • Geografia II
   • Història II

Total mòduls del 2n nivell a cursar: 14 comuns i 3 opcionals

Mòduls opcionals:

1. Àmbit de la comunicació:

   • Llengua estrangera 0
   • Llengua estrangera IV
   • Taller d’escriptura creativa
   • Llengua i TIC
   • L’argumentació discursiva
   • Parlem de literatura

2. Àmbit cientificotecnològic:

   • Matemàtiques inicials
   • Dietètica i nutrició
   • Medi ambient i canvi climàtic
   • Química i societat
   • Tecnologies de la informació i la comunicació
   • Les finances personals i l’elaboració d’un pressupost

3. Àmbit social:

   • Arts i artistes
   • Història de la música
   • Viatjar per Catalunya
   • La globalització
   • Catalunya dins l’Espanya del segle XX

 

Altres mòduls opcionals, dissenyats per impartir-se a través de la plataforma Moodle, són els següents:

1. Àmbit de la comunicació:

   •  Anglès per al turisme 1
   • Anglès per al turisme 2
   • Francès conversacional bàsic
   • Informació i pensament crític
   • Català administratiu

2. Àmbit cientificotecnològic:

   • Iniciació a la creació d’aplicacions mòbils
   • Creació avançada d’aplicacions mòbils
   • Descobreix la indústria 4

3. Àmbit social:

   • Igualtat de gènere al segle XXI
   • Trobar feina. Jo puc!
   • Emprendre: de la idea al model de negoci

Total mòduls opcionals a escollir: 3 mòduls opcionals a cada nivell

Accés

Amb caràcter general, per accedir a l’educació d’adults cal tenir 18 anys, o bé complir-los durant l’any natural en què s’inicia la formació.

També hi poden accedir les persones més grans de 16 anys o que els compleixin durant l’any natural en què inicien la formació si es troben en alguna de les situacions següents:

  • Tenen un contracte laboral que els impedeixi assistir als centres educatius en règim ordinari.
  • Es troben en procés d’obtenció d’un permís de treball.
  • Són esportistes d’alt rendiment.
  • Han cursat els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial.
  • Estan cursant els programes postobligatoris de formació i inserció i volen cursar, en paral·lel, els ensenyaments d’educació secundària obligatòria per a adults.
  • Participen en el programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”.

Per tal de situar l’alumnat en el nivell que li correspon, valorar els coneixements previs de l’alumnat i orientar-lo, durant el període de preinscripció o en el moment que l’alumne/a accedeix al centre passa per una avaluació inicial que consisteix en una entrevista personal i, si escau, per una prova de nivell. Durant aquest procés pot acreditar o convalidar coneixements per posteriorment iniciar els estudis d’acord amb un itinerari personalitzat.

Tràmits

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la preinscripció i la matrícula d’acord amb el període i criteris fixats pel Departament d’Educació. Podeu consultar els diferents períodes de matrícula en aquest enllaç.

 

Així mateix, atesa la flexibilitat i l’estructura modular d’aquests ensenyaments permet als centres tenir matrícula viva i acollir l’alumnat que vol cursar-los al llarg de tot el curs escolar i matricular-lo en el moment que hi hagin places vacants.

Continuïtat

Sortides acadèmiques

Les persones que superen aquesta formació poden accedir als ensenyaments següents:

  • el batxillerat,
  • els cicles formatius de grau mitjà,
  • la preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior i
  • la preparació per a les proves d’accés a la universitat per a les persones més grans de 25 anys.

Normativa

Decret 161/2009, de 27 d’octubre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes (DOGC núm. 5496, de 2.11.2009)

Ordre ENS/154/2011, de 14 de juny, del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes (DOGC núm. 5922, de 18.7.2011)