Llengua castellana

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua castellana.

El CFA Palau de Mar imparteix un grup de nivell 1 que corresponen al nivell A1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües), en horari de matí.

En aquest curs es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana.

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació. Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les persones que tenen més de 16 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.