Modificació de les Normes d’Organització i funcionament del Centre